Statut Fundacji

 STATUT INSTYTUTU ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI

§ 1

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz innych przepisów obowiązującego prawa, oraz na podstawie statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§4

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§5

Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister Energii.

§6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych osób prawnych.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz instytucji które prowadzą działalność zbieżną z jej celami.

§7

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.

§8

Cele Fundacji zgodne są z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§9

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

II.   Cele i zasady działania Fundacji

§10

Celami Fundacji są:

 1. Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywnych technologii wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłu i wykorzystania energii.
 2. Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywnych technologii w budownictwie oraz transporcie.
 3. Rozwój i wdrażanie nowych technologii wykorzystujących zagadnienia zrównoważonego rozwoju
 4. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonej energetyki, budownictwa i transportu, pozostających w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 5. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej, jak i globalnej, poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych źródeł energii.
 6. Działania na rzecz tworzenia dobrego prawa, mającego wpływ na zrównoważony rozwój sektorów energetyki, budownictwa i transportu.
 7. Wspieranie rozwoju i promowanie systemów energetyki odnawialnej i alternatywnej.
 8. Wspieranie rozwoju i promowanie systemów skojarzonego wytwarzania różnych form energii, a także systemów generacji rozproszonej, inteligentnych sieci smart-grid, idei smart cities, energetyki prosumenckiej i lokalnego wykorzystania dostępnych zasobów energii.
 9. Działania na rzecz ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwym oddziaływaniem sektorów energetyki, budownictwa i transportu.
 10. Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego, władzami państwowymi, samorządowymi i gospodarczymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz innymi instytucjami.
 11. Uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne z zakresu energetyki, budownictwa i transportu.
 12. Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie wszelkich działalności w obszarze energetyki, budownictwa i transportu.
 13. Działalność naukowa, szkoleniowa, oświatowa oraz podnoszenie wiedzy społeczeństwa i instytucji w zakresie zagadnień związanych ze zrównoważoną energetyką, budownictwem oraz transportem.
 14. Działalność w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej oraz zapobiegania wykluczenia społecznego.

§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju energetyki, budownictwa i transportu.
 2. Współpracę z władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 3. Współpracę z ośrodkami naukowymi, badawczymi i edukacyjnymi, w zakresie opracowywania, rozwoju i wdrażania nowych technologii.
 4. Współpracę z innymi podmiotami, w tym organizacjami społecznymi, przedsiębiorstwami oraz mediami.
 5. Rzecznictwo interesów różnych grup działających na rzecz wdrażania idei zrównoważonej energetyki, budownictwa i transportu.
 6. Branie udziału w konsultacjach społecznych obejmujących zagadnienia energetyki, budownictwa i transportu.
 7. Działalność edukacyjną, obejmującą prowadzenie kursów, warsztatów i szkoleń, organizację konkursów, przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji edukacyjnych, wytycznych i przewodników oraz podobne działania.
 8. Organizację konferencji, seminariów, sympozjów, targów oraz spotkań roboczych.
 9. Tworzenie, prowadzenie i promowanie serwisów internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji.
 10. Wykonywanie i rozpowszechnianie badań naukowych, opinii, analiz, studiów, opracowań, ocen, raportów i ekspertyz dotyczących sektora energetyki, budownictwa i transportu w Polsce i na świecie w kontekście realizacji celów statutowych Fundacji.
 11. Działalność wydawniczą w zakresie publikacji specjalistycznej i popularno-naukowej.
 12. Ułatwianie dostępu do literatury fachowej, obowiązującego prawa oraz oprogramowania.
 13. Wspieranie procesów kształcenia kadr dla sektorów energetyki, budownictwa i transportu.
 14. Transfer i wymianę nowoczesnych technologii.
 15. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz obniżenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne sektorów energetyki, budownictwa i transportu.
 16. Prowadzenie kampanii i projektów.
 17. Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Fundacji.
 18. Promowanie osób szczególnie zasłużonych dla wdrażania idei zrównoważonej energetyki, budownictwa oraz transportu.

III.    Majątek i dochody Fundacji

§12

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 6 000 zł (sześć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundusz założycielski wnoszą fundatorzy w wysokości 2 000 zł (dwóch tysięcy złotych) każdy.

§13

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. Dochodów z majątku Fundacji,
 5. Odpłatnej działalności statutowej,
 6. Odsetek i dochodów z lokat bankowych,
 7. Realizacji projektów,
 8. Funduszy celowych,
 9. Umów sponsorskich,
 10. Innych wpływów.

§14

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku składa Zarząd Fundacji. Spadek może być przyjęty tylko z dobrodziejstwem inwentarza.
 3. Darczyńca lub spadkodawca może wskazać w umowie darowizny lub testamencie na jakie cele Fundacji mają być przeznaczone środki z darowizny.

IV. Organy Fundacji

§15

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

§16

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. W razie zmniejszenia składu Rady poniżej 3 członków uzupełnienie składu Rady do stanu 3 członków dokonują Fundatorzy.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
  a)    pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  b)    śmierci członka Rady,
  c)    utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak otrzymać w uzasadnionych przypadkach zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków, związanych z tą działalnością.

§17

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady, o ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Rada Fundacji może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym w ten sposób można podjąć tylko taką uchwałę, o której proponowanej treści został powiadomiony każdy z członków Rady.

§18

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
 4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 5. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia
 6. Podejmowanie samodzielnie lub na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

§20

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do siedmiu osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Zarząd spośród swoich członków powołuje Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a)    złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  b)    utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c)    śmierci członka Zarządu
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji.

§21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a)    kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b)    realizacja celów statutowych,
  c)    sporządzanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  d)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e)    uchwalanie regulaminów
  f)     reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  g)    zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  h)    podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, w tym w sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu.
  i)     przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
  j)     wnioskowanie do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  k)    wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek jednego z pozostałych członków Zarządu lub na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Informację o planowanym terminie posiedzenia Zarządu Prezes Zarządu przesyła pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu, jeśli pozostałe postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym w ten sposób można podjąć tylko taką uchwałę, o której proponowanej treści został powiadomiony każdy z członków Zarządu.
 8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 9. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 10. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
 11. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady lub osoba upoważniona przez Radę Fundacji.
 12. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są z pozyskanych lub wypracowanych środków Fundacji.

§22

Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

V.     Postanowienia końcowe

§23

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji (i) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo (ii) na wniosek Zarządu. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku istotnej zmianie ulegną cele Fundacji.

§25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw energii.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach co wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów