Rada Fundacji

RADA FUNDACJI

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Do jej zadań należy w szczególności nadzór merytoryczny nad działalnością Fundacji, wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz ocena pracy Zarządu.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

  • Tomasz Mirowski, dr inż. - Przewodniczacy Rady
  • Mariusz Filipowicz, dr hab. inż, prof. n.
  • Adam Szurlej, dr hab. inż.