Cele Fundacji

Cele instytutu i sposoby ich realizacji

Cele Instytutu Zrównoważonej Energetyki oraz sposoby ich realizacji zamieszczone zostały w statucie i prezentowane są poniżej. Szczegółowe informacje na temat prowadzonych działań opisane zostały z kolei w zakładce "Działalność".

Celami instytutu są:

 • Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywnych technologii wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłu i wykorzystania energii.
 • Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywnych technologii w budownictwie oraz transporcie.
 • Rozwój i wdrażanie nowych technologii wykorzystujących zagadnienia zrównoważonego rozwoju
 • Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonej energetyki, budownictwa i transportu, pozostających w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej, jak i globalnej, poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych źródeł energii.
 • Działania na rzecz tworzenia dobrego prawa, mającego wpływ na zrównoważony rozwój sektorów energetyki, budownictwa i transportu.
 • Wspieranie rozwoju i promowanie systemów energetyki odnawialnej i alternatywnej.
 • Wspieranie rozwoju i promowanie systemów skojarzonego wytwarzania różnych form energii, a także systemów generacji rozproszonej, inteligentnych sieci smart-grid, idei smart cities, energetyki prosumenckiej i lokalnego wykorzystania dostępnych zasobów energii.
 • Działania na rzecz ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwym oddziaływaniem sektorów energetyki, budownictwa i transportu.
 • Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego, władzami państwowymi, samorządowymi i gospodarczymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz innymi instytucjami.
 • Uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne z zakresu energetyki, budownictwa i transportu.
 • Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie wszelkich działalności w obszarze energetyki, budownictwa i transportu.
 • Działalność naukowa, szkoleniowa, oświatowa oraz podnoszenie wiedzy społeczeństwa i instytucji w zakresie zagadnień związanych ze zrównoważoną energetyką, budownictwem oraz transportem.
 • Działalność w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej oraz zapobiegania wykluczenia społecznego.

Instytut realizuje swoje cele poprzez:

 • Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju energetyki, budownictwa i transportu.
 • Współpracę z władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Współpracę z ośrodkami naukowymi, badawczymi i edukacyjnymi, w zakresie opracowywania, rozwoju i wdrażania nowych technologii.
 • Współpracę z innymi podmiotami, w tym organizacjami społecznymi, przedsiębiorstwami oraz mediami.
 • Rzecznictwo interesów różnych grup działających na rzecz wdrażania idei zrównoważonej energetyki, budownictwa i transportu.
 • Branie udziału w konsultacjach społecznych obejmujących zagadnienia energetyki, budownictwa i transportu.
 • Działalność edukacyjną, obejmującą prowadzenie kursów, warsztatów i szkoleń, organizację konkursów, przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji edukacyjnych, wytycznych i przewodników oraz podobne działania.
 • Organizację konferencji, seminariów, sympozjów, targów oraz spotkań roboczych.
 • Tworzenie, prowadzenie i promowanie serwisów internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji.
 • Wykonywanie i rozpowszechnianie badań naukowych, opinii, analiz, studiów, opracowań, ocen, raportów i ekspertyz dotyczących sektora energetyki, budownictwa i transportu w Polsce i na świecie w kontekście realizacji celów statutowych Fundacji.
 • Działalność wydawniczą w zakresie publikacji specjalistycznej i popularno-naukowej.
 • Ułatwianie dostępu do literatury fachowej, obowiązującego prawa oraz oprogramowania.
 • Wspieranie procesów kształcenia kadr dla sektorów energetyki, budownictwa i transportu.
 • Transfer i wymianę nowoczesnych technologii.
 • Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz obniżenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne sektorów energetyki, budownictwa i transportu.
 • Prowadzenie kampanii i projektów.
 • Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Fundacji.
 • Promowanie osób szczególnie zasłużonych dla wdrażania idei zrównoważonej energetyki, budownictwa oraz transportu.