Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „EKOinnowatorzy” (zwanego dalej konkursem) jest Instytut Zrównoważonej Energetyki z siedzibą w Krakowie przy ul. W.E. Radzikowskiego 100B/43, 31-315 Kraków.
 2. Konkurs odbywa się w ramach dofinansowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.ekoinnowatorzy.pl
 4. Celem konkursu jest aktywizacja studentów działających w kołach naukowych i organizacjach studenckich, a także wspieranie inicjatyw studenckich z zakresu szeroko rozumianej energetyki oraz ochrony środowiska
 5. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
  a) kategoria I: Konkurs na najlepszy projekt studencki
  – w obszarze tematycznym „Energia”
  – w obszarze tematycznym „Środowisko”
  b) kategoria II: Konkurs na najlepsze rozwiązanie zadania problemowego
  – w obszarze tematycznym “Energia” (temat szczegółowy: Koncepcja miasta samowystarczalnego energetycznie)
  – w obszarze tematycznym “Środowisko” (temat szczegółowy: Gospodarka bezodpadowa – koncepcja ograniczenia oraz 100% przetwarzania odpadów).
 6. Konkurs realizowany jest w terminie od 1 maja 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
 7. Fundatorem nagród są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizator oraz sponsorzy zewnętrzni.

§2. Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być zespoły, w których:
  a) wszyscy uczestnicy są członkami koła naukowego lub organizacji studenckiej działającej przy polskiej uczelni wyższej,
  b) wszyscy uczestnicy w trakcie trwania konkursu posiadają status studenta pierwszego lub drugiego stopnia studiów na polskiej uczelni wyższej.
 2. Koło naukowe/organizacja studencka może dokonać maksymalnie dwóch zgłoszeń, po jednym w każdej kategorii konkursowej.
 3. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej konkursu.
 4. W imieniu zespołu zgłoszenie składa lider zespołu upoważniony przez pozostałych członków zespołu do przekazania wymaganych danych osobowych.
 5. Lider zespołu wpisuje jako członków zespołu uczestników zaangażowanych w realizację zadania konkursowego.
 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłaszany projekt / rozwiązanie zadania problemowego nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz nie posiadają wad prawnych.
 7. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez organizatora poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres lidera zespołu.
 8. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie organizatora z zachowaniem terminów wskazanych w harmonogramie.

§3. Przebieg konkursu

 1. Konkurs podzielony jest na cztery etapy.
 2. I etap konkursu – przesyłanie zgłoszeń udziału w konkursie
  a) przesyłanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej konkursu;
  b) zgłoszenia muszą zawierać:
  – kategoria I: (i) streszczenie projektu, (ii) opis projektu, (iii) materiał filmowy, (iv) dane członków zespołu;
  – kategoria II: (i) streszczenie, (ii) opis rozwiązania zadania problemowego, (iii) materiał filmowy, (iv) dane członków zespołu;
  c) szczegółowe wytyczne i informacje dotyczące przesyłania zgłoszeń (w tym formatki, które należy stosować) dostępne są na stronie internetowej konkursu;
  d) na podstawie przesłanych zgłoszeń, Komisja Konkursowa wybierze 10 najlepszych projektów oraz 10 najlepszych rozwiązań zadań problemowych (po 5 z każdej kategorii);
  e) w oparciu o ocenę przesłanych zgłoszeń, Komisja Konkursowa ostatecznie decyduje o przypisaniu zgłoszenia do kategorii konkursowej;
  f) Komisja Konkursowa ma możliwość zwrócić się do zespołu z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia w zakresie podanych informacji lub uzupełnienie danych;
  g) wyłonione przez Komisję Konkursową zespoły uzyskają kwalifikację do II, III i IV etapu konkursu;
  h) zgłaszanie udziału w konkursie oraz publikacja wyników nastąpi w terminie przewidzianym w harmonogramie dostępnym na stronie internetowej konkursu.
 3. II etap konkursu – głosowanie na najlepszy projekt oraz rozwiązanie zadania problemowego
  a) materiały filmowe nadesłane przez zespoły zakwalifikowane do II, III i IV etapu konkursu zostaną opublikowane na platformie YouTube Organizatora oraz zostaną udostępnione na stronach internetowych i w mediach społecznościowych konkursu i Organizatora;
  b) głosowanie na najlepszy projekt i rozwiązanie zadania problemowego odbędzie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie konkursu;
  c) głosowanie odbędzie się w terminie przewidzianym w harmonogramie dostępnym na stronie internetowej konkursu;
  d) wynik głosowania będzie wchodził w skład oceny końcowej;
  e) zwycięzca głosowania internetowego otrzyma nagrodę specjalną.
 4. III etap konkursu – szkolenia e-learningowe
  a) szkolenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem dedykowanej platformy e-learningowej;
  b) dostęp do szkoleń zostanie przydzielony członkom zespołów zakwalifikowanych do II, III i IV etapu konkursu;
  c) szkolenia będą podzielone na trzy bloki tematyczne: (i) energia, (ii) środowisko, (iii) zagadnienia biznesowe;
  d) liczba szkoleń – 3;
  e) każde ze szkoleń zostanie zakończone testem;
  f) testy rozwiązywane będą z kont należących do liderów zespołów;
  g) wyniki testów będą wchodziły w skład oceny końcowej;
  h) zespół, który uzyska najlepszą ocenę z wszystkich testów, otrzyma nagrodę specjalną;
  i) szkolenia i testy odbędą się w terminach zawartych w harmonogramie dostępnym na stronie internetowej konkursu;
  j) odbycie szkoleń i rozwiązanie testów jest obowiązkowe dla wszystkich zespołów zakwalifikowanych do II, III i IV etapu konkursu.
 5. IV etap konkursu – Gala Finałowa
  a) Gala Finałowa odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. na Kopcu Kościuszki w Krakowie;
  b) podczas Gali Finałowej nastąpi prezentacja projektów i rozwiązań zadań problemowych, które zostały zakwalifikowane do II, III i IV etapu konkursu;
  c) każdy z zespołów biorących udział w Gali Finałowej liczy standardowo 5 osób;
  d) czas przewidziany na jedną prezentację wynosi 10 minut;
  e) Komisja konkursowa oceniać będzie:
  – kategoria I:
  ….(i) oryginalność i innowacyjność przedstawionego projektu,
  ….(ii) aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne projektu,
  ….(iii) potencjał komercjalizacji projektu,
  ….(iv) wartość merytoryczną projektu (przeprowadzone obliczenia, analizy, użyte narzędzia, zastosowane rozwiązania itp.),
  ….(v) jakość przedstawionej prezentacji;
  – kategoria II:
  ….(i) oryginalność i innowacyjność przedstawionego rozwiązania,
  ….(ii) aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne proponowanego rozwiązania,
  ….(iii) praktyczne możliwości wdrożenia proponowanego rozwiązania,
  ….(iv) wartość merytoryczną rozwiązania (przeprowadzone obliczenia, analizy, użyte narzędzia itp.),
  ….(v) jakość przedstawionej prezentacji;
  f) Organizator zapewnia uczestnikom Gali Finałowej lunch i przerwy kawowe w trakcie trwania Gali, natomiast inne koszty (w tym koszt dojazdu i ewentualnego zakwaterowania) pokrywane są indywidualnie przez uczestników.

§4. Klasyfikacja końcowa i nagrody

 1. Klasyfikacja końcowa zostanie stworzona z uwzględnieniem:
  a) wyników oceny zgłoszeń w I etapie konkursu;
  b) wyników głosowania internetowego w II etapie konkursu;
  c) wyników testów w ramach szkoleń w III etapie konkursu;
  d) wyników oceny prezentacji podczas Gali Finałowej.
 2. Dla finalistów konkursu zostały przewidziane nagrody w każdej z kategorii:
  a) nagroda główna o równowartości 3  000 zł za najlepszy projekt w obszarze „Energia”;
  b) nagroda główna o równowartości 3 000 zł za najlepszy projekt w obszarze „Środowisko”;
  c) nagroda główna o równowartości 3 000 zł za najlepsze rozwiązanie zadania problemowego w obszarze „Energia”,
  d) nagroda główna o równowartości 3 000 zł za najlepsze rozwiązanie zadania problemowego w obszarze „Środowisko”.
 3. Organizator przewiduje przyznanie nagród specjalnych:
  a) nagroda specjalna o równowartości 1 500 zł za największą liczbę głosów uzyskaną podczas głosowania internetowego w etapie II konkursu;
  b) nagroda specjalna o równowartości 1 500 zł za największą liczbę punktów uzyskaną podczas rozwiązywania testów w etapie III konkursu.
 4. Nagrody główne oraz specjalne mogą się sumować.
 5. Dodatkowo organizator może przyznać nagrody specjalne ufundowane przez partnerów konkursu i sponsorów.
 6. Organizator nie przewiduje możliwości odwołania od decyzji Komisji Konkursowej.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż administratorem danych jest Instytut Zrównoważonej Energetyki z siedzibą przy ul. W.E. Radzikowskiego 100B/43, 31-315 Kraków. Dane zbierane są w celu związanym z realizacją konkursu. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez uczestników dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie.
 3. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza, iż uczestnicy wyrażają zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i materiałów video ze swoim wizerunkiem podczas uczestnictwa w konferencji i szkoleniach, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów video za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności w celu informacji i promocji wydarzenia. Zgoda dotyczy również nazwy, identyfikacji wizualnej oraz podstawowych informacji o projekcie/rozwiązaniu zadania problemowego do celów promocyjnych konkursu.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie.
 5. W sytuacjach nieuregulowanych w regulaminie, a odnoszących się do konkursu, decyzje podejmuje organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. O odwołaniu konkursu organizator poinformuje uczestników wiadomością e-mail.
 8. W sprawach spornych wynikających z niniejszego regulaminu lub powstałych w związku z organizacją i przebiegiem konkursu właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby organizatora.