O konkursie

Ogólnopolski Konkurs EKOinnowatorzy to konkurs na najciekawsze inicjatywy studenckie z zakresu szeroko rozumianej energetyki i ochrony środowiska, kierowany do studentów uczelni wyższych reprezentujących koła naukowe i inne organizacje studenckie. Konkurs podzielony jest na 4 etapy, z których pierwsze trzy zrealizowane zostaną w trybie online, a ostatni – Uroczysta Gala Finałowa – odbędzie się na Kopcu Kościuszki w Krakowie. Na zwycięzców konkursu czekają 4 atrakcyjne nagrody główne oraz 2 nagrody dodatkowe. Konkurs organizowany jest przez Instytut Zrównoważonej Energetyki w ramach dofinansowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapraszamy do udziału!

Kategorie konkursowe

Kategoria I: Konkurs na najlepsze projekty studenckie:
  1. Konkurs na najlepszy projekt studencki z obszaru „Energia”
  2. Konkurs na najlepszy projekt studencki z obszaru „Środowisko”

W ramach tej kategorii mogą być zgłaszane projekty obejmujące m.in. konstrukcję maszyn, urządzeń, pojazdów, do których zbudowania niezbędna jest wiedza inżynierska z wielu dziedzin techniki oraz które charakteryzują się potencjałem komercjalizacji. Zgłaszane projekty mogą znajdować się w fazie rozwojowej lub być projektami, których budowa została zakończona w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kategoria II: Konkurs na najbardziej kreatywne rozwiązanie zadań problemowych:
  1. Koncepcja miasta samowystarczalnego energetycznie (obszar tematyczny „Energia”)
  2. Gospodarka bezodpadowa – koncepcja ograniczenia oraz 100% przetwarzania odpadów (obszar tematyczny „Środowisko”)

W ramach tej kategorii przyjmowane będą propozycje rozwiązania wyżej przedstawionych zadań problemowych. Oceniana będzie m.in. oryginalność przesłanych propozycji, praktyczne możliwości realizacji, a także jakość przygotowania koncepcji (sposób wykonania projektu, przeprowadzone obliczenia, wykonane analizy itp.).

Etapy konkursu

Etap 1

W pierwszym etapie konkursu następuje przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.ekoinnowatorzy.pl/regulamin. W ramach zgłoszeń należy zawrzeć w szczególności:

skrócony opis projektu / proponowanego rozwiązania zadania problemowego – opis liczący 2 000 – 3 000 znaków, który zostanie opublikowany m.in. na stronie internetowej i w mediach społecznościowych projektu, a w przypadku Zespołów zakwalifikowanych do II, III i IV etapu – znajdzie się również w specjalnym albumie wydanym w ramach konkursu;

rozszerzony opis projektu / proponowanego rozwiązania zadania problemowego – opis liczący maksymalnie 5 000 znaków, który będzie oceniany przez Komisję Konkursową (nie będzie nigdzie publikowany);

opis oryginalności i innowacyjności zgłoszenia – opis liczący maksymalnie 1 500 znaków, który będzie oceniany przez Komisję Konkursową (nie będzie nigdzie publikowany);

opis wpływu proponowanego rozwiązania na środowisko przyrodnicze – opis liczący maksymalnie 1 500 znaków, który będzie oceniany przez Komisję Konkursową (nie będzie nigdzie publikowany);

opis możliwości komercjalizacji projektu / praktycznego wdrożenia rozwiązania zadania problemowego – opis liczący maksymalnie 1 500 znaków, który będzie oceniany przez Komisję Konkursową (nie będzie nigdzie publikowany);

materiał filmowy prezentujący projekt / rozwiązanie zadanie problemowego – film w formacie AVI, MPEG, MP4 lub MOV, o czasie trwania od 1 do 3 minut i rozmiarze nie większym niż 500 Mb. Zalecana rozdzielczość i proporcje obrazu: 1080p (1920×1080). Filmy będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Materiały filmowe Zespołów zakwalifikowanych do II, III i IV etapu zostaną udostępnione publicznie (m.in. za pośrednictwem strony internetowej konkursu oraz portali YouTube i Facebook) oraz będą przedmiotem głosowania internautów;

zdjęcia ilustrujące projekt / rozwiązanie zadanie problemowego – zdjęcia, które zostaną udostępnione m.in. na stronie internetowej i w mediach społecznościowych konkursu, a w przypadku Zespołów zakwalifikowanych do II, III i IV etapu – znajdą się również w specjalnym albumie wydanym w ramach konkursu. Należy załączyć 1 – 5 zdjęć dobrej jakości;

Na podstawie przesłanych danych Komisja Konkursowa dokona oceny i wyboru 20 najlepszych zgłoszeń (kwalifikację do kolejnych etapów uzyska po pięć najlepszych zespołów w każdym obszarze tematycznym i w każdej kategorii).

Etap 2

Filmy zespołów, które uzyskały kwalifikację do drugiego etapu, zostaną opublikowane m.in. na kanale Youtube Instytutu Zrównoważonej Energetyki oraz udostępnione na stronie internetowej i w mediach społecznościowych konkursu. Filmy te wezmą udział w głosowaniu internautów, które zostanie przeprowadzone w terminie wskazanym w harmonogramie konkursu. Wyniki głosowania będą jednym ze składowych końcowej oceny dokonywanej podczas Gali Finałowej. Ponadto, dla Zespołu, którego film uzyska największą liczbę głosów, została przewidziana dodatkowa nagroda specjalnego.

Etap 3

W ramach trzeciego etapu odbędą się wykłady i warsztaty online, które zostaną przeprowadzone za pomocą dedykowanej platformy e-learningowej. Wykłady i warsztaty będą obejmować zagadnienia techniczne (tematyka z obszaru energetyki i środowiska) oraz zagadnienia biznesowe (tematyka z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych, ochrony własności osobistej itp.). Wykłady i warsztaty zostaną podzielone na 3 bloki zawierające po 3 prezentacje. Każdy z bloków zakończony zostanie testem – wyniki testów będą jednym ze składowych końcowej oceny dokonywanej podczas Gali Finałowej. Udział w warsztatach oraz rozwiązanie testów jest obowiązkowe.

Etap 4

Zwieńczeniem konkursu będzie Uroczysta Gala Finałowa, która odbędzie się w wyjątkowym miejscu – na Kopcu Kościuszki w Krakowie.  Termin Gali Finałowej zaplanowany został na 15 listopada 2019 r. Podczas Gali Finałowej zostaną zaprezentowane projekty (kategoria I) oraz proponowane rozwiązania zadań problemowych (kategoria II). Każdy z Zespołów będzie miał 10 minut na zaprezentowanie swojego zgłoszenia. Na podstawie wystąpień, a także z uwzględnieniem wyników głosowania internetowego i wyników testów kończących warsztaty, nastąpi wyłonienie zwycięzców.

Podsumowaniem projektu będzie przygotowanie i wydanie albumu, w którym zawarte zostaną opisy 10 projektów studenckich i 10 pomysłów na rozwiązanie zadania problemowego zakwalifikowanych do drugiego, trzeciego i czwartego etapu konkursu.

Nagrody

Dla uczestników konkursu przewidziane zostały cztery nagrody główne:

  1. Nagroda główna o równowartości 3 000 zł za najlepszy projekt w obszarze „Energia”
  2. Nagroda główna o równowartości 3 000 zł za najlepszy projekt w obszarze „Środowisko”
  3. Nagroda główna o równowartości 3 000 zł za najlepsze rozwiązanie zadania problemowego z obszaru „Energia”
  4. Nagroda główna o równowartości 3 000 zł za najlepsze rozwiązanie zadania problemowego z obszaru „Środowisko”

Dodatkowo, przewidziano dwie nagrody dodatkowe:

  1. Nagroda dodatkowa o równowartości 1 500 zł za największą ilość głosów w głosowaniu internetowym
  2. Nagroda dodatkowa o równowartości 1 500 zł za największą ilość punktów uzyskanych przy rozwiązywaniu testów z zakresu odbytych wykładów i warsztatów
EKOinnowatorzy_2019_plakat